امروز 04 آبان 1395

 

 

سمت : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  3340519 - 0731 داخلی 19

پست الکترونیک : khadem_h@fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : احسان

نام خانوادگی : حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

پست الکترونیک :hoseini.ehsan@fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : کرامت اله

نام خانوادگی : غفاری

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

پست الکترونیک :ghaffari.keramat@fasau.ac.ir

رزومه


 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شمس عزت

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

پست الکترونیک: shamsezat@fasau.ac.ir

  
 

نام : خدیجه

نام خانوادگی : شفیعی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

پست الکترونیک: shafiee@fasau.ac.ir