امروز 08 مهر 1393
 

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن : 3340519 - 0731 داخلی 19

پست الکترونیک:

khademhosseini @ fasau.ac.ir

رزومه :

 

 

نام : احسان

نام خانوادگی : حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

 

 

نام : کرامت اله

نام خانوادگی : غفاری

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شمس عزت

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

                                            

نام : خدیجه

نام خانوادگی : شفیعی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی