امروز 18 آذر 1395

 

 

سمت : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  3340519 - 0731 داخلی 19

پست الکترونیک : khadem_h@fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : احسان

نام خانوادگی : حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

پست الکترونیک :hoseini.ehsan@fasau.ac.ir

رزومه