ارتباط با دانشگاه فسا

ساختمان مدیریت : فسا - بلوار معلم - کد پستی 81189 -74617


دبیرخانه : 2520 5334 (071)

نمابر:2520 5334(071)

پست الکترونيک دانشگاه فسا : info[at]fasau.ac.ir

حوزه ریاست : 0519 5334(071) داخلی 1

روابط عمومی: داخلی 24

پست الکترونیک : pr[at]fasau.ac.ir

امور اداری : داخلی 13

پست الکترونیک : edari[at]fasau.ac.ir

مشاور حقوقی : داخلی 29

دفتر فنی : داخلی 14

انتظامات : داخلی 23

دفتر جذب هیئت علمی : 2250 5334(071)

پست الکترونیک :jazb[at]fasau.ac.ir


دانشکده مهندسی : فسا - بلوار دانشجو - دانشگاه فسا - دانشکده مهندسی 

تلفن : 3336 5334- 3337 5334(071)

آموزش : داخلی  12 ، شماره مستقیم : 53344546

پست الکترونیک :  trn[at]fasau.ac.ir 

پژوهش : داخلی 28

پست الکترونیک :  research[at]fasau.ac.ir 

امور دانشجویی : داخلی14

کارشناس آی تی : 15

پست الکترونیک : it[at]fasau.ac.ir

انتظامات : داخلی 16

مدیر آموزش : 17

معاون دانشجویی : 18

امور فرهنگی : 53343338 (071)