امروز 03 خرداد 1397

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

رشته

1

مرضیه

انصاری شیری

6650006580

مهندسی عمران

2

حسین

ضمیران

2281977625

مهندسی عمران

3

سارا

رشیدی کوچی

2281800301

مهندسی کامپیوتر

4

میلاد

نکویی

22834999

مهندسی کامپیوتر

5

امین

رحیم پور

2281955151

مهندسی مکانیک

6

لیلا

زارعی

2282113500

مهندسی مکانیک

7

محمدرضا

پیرزاد غیاث آبادی

2560286750

علوم و مهندسی آب

8

الناز

نجابتیان

2520096111

آمار و کاربردها

9

مجتبی

امیری

2281828018

مهندسی برق

10

مجید

حقیقی

5130055195

مهندسی برق

11

حسین

ارژنگ

6540041373

ریاضیات و کاربردها

12

محبوبه

باباخانی

2281994902

ریاضیات و کاربردها

13

علی

آزادگان جهرمی

2281866841

مهندسی برق

4

میلاد

جهانمیری

2281816877

مهندسی مکانیک

15

محمود

دورودی

2281599701

مهندسی مکانیک

16

علیرضا

آذری

2560314746

فناوری اطلاعات

17

رضا

علیزاده غیاث آبادی

2560308991

فناوری اطلاعات

18

عباس

جرگ

2281957802

مهندسی کامپیوتر

19

فاطمه

درویشی کوشکقاضی

2560312697

مهندسی کامپیوتر