ارتباط با دانشگاه فسا

ساختمان مدیریت : فسا - بلوار معلم - کد پستی 81189 -74617


دبیرخانه : 2520 334 (0731)

نمابر:2520 334(0731)

پست الکترونيک دانشگاه فسا : info[at]fasau.ac.ir

حوزه ریاست : 0519 334 (0731) داخلی 1

روابط عمومی: داخلی 24

پست الکترونیک : pr[at]fasau.ac.ir

امور اداری : داخلی 13

پست الکترونیک : edari[at]fasau.ac.ir

مشاور حقوقی : داخلی 29

دفتر فنی : داخلی 14

انتظامات : داخلی 23

دفتر جذب هیئت علمی : 2250 334 (0731)

پست الکترونیک :jazb[at]fasau.ac.ir


دانشکده مهندسی : فسا - بلوار دانشجو - دانشگاه فسا - دانشکده مهندسی 

تلفن : 3336 334 - 3337 334  (0731)

آموزش : داخلی  12 ، شماره مستقیم : 3344546

پست الکترونیک :  trn[at]fasau.ac.ir 

پژوهش : داخلی 13

پست الکترونیک :  research[at]fasau.ac.ir 

امور دانشجویی : داخلی14

کارشناس کامپیوتر : 15

پست الکترونیک : it[at]fasau.ac.ir

انتظامات : داخلی 16

مدیر آموزش : 17

معاون دانشجویی : 18

امور فرهنگی : 3343338  (0731)