امروز 15 خرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 30 اردیبهشت، جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و سرپرست محترم دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دیگر اعضای هیات اجرایی جذب در سالن دکتر حسابی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف فراخوانهای پیشین جذب هیات علمی و همچنین تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه تصمیم گیری شد.

-------