امروز 02 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز چهارشنبه 11 دی، تصفیه خانه مرکزی، رستوران مکمل و مرکز مشاوره و تندرستی دانشگاه فسا با حضوراعضای هیات رییسه دانشگاه و مسئولین شهرستان افتتاح شد.

3 طرح تصفیه خانه مرکزی با 40 متر مکعب ظرفیت تصفیه در روز و 60 متر مکعب ظرفیت ذخیره و هزینه 5/5 میلیارد ریال، رستوران مکمل با ظرفیت 50 نفر و مرکز مشاوره و تندرستی به مساحت 50 متر مربع و هزینه 200 میلیون ریال افتتاح گردید.

003

 

004

 

005

 

006

-------