امروز 02 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه 25 آذر، به مناسبت هفته پژوهش، سمیناری با عنوان "تنش آبی و استفاده مجدد از منابع آب" با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود نوشادی استاد بخش علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز در سالن دکتر میرزاخانی دانشگاه برگزار گردید.

در این سمینار ابتدا وضعیت بحرانی منابع آب در کشور مورد بحث قرار گرفت و سپس در مورد راهکارهای مدیریت این وضعیت بحرانی به منظور حداقل کردن آسیب های مربوطه در بخش های کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست با رویکرد استفاده مجدد از منابع آب بررسی شد.

-------