امروز 16 خرداد 1399

گروه مهندسی عمران دارای آزمایشگاههای تخصصی زیر می باشد:

- تکنولوژی بتن

- مکانیک خاک

مکانیک خاک پیشرفته

خاک غیر اشباع

- مقاومت مصالح

- محیط زیست

- سیالات و هیدرولیک

- نقشه برداری