امروز 15 خرداد 1399

خانه

 

نام : محسن
نام خانوادگی : اژدری
گروه : مهندسی عمران، مکانیک خاک و پی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه : دانشیار
تلفن : 53159281
پست الکترونیک : ajdari[at]fasau.ac.ir
رزومه

 

نام : شهرزاد
نام خانوادگی : مالکی
گروه : مهندسی عمران، محیط زیست
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن : 53159288
پست الکترونیک : s.maleki[at]fasau.ac.ir
رزومه


نام : محمدرضا
نام خانوادگی : آروین
گروه : مهندسی عمران، مهندسی زلزله
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن : 53159287
پست الکترونیک : m.r.arvin[at]fasau.ac.ir
رزومه
 

 

نام : پرژنگ
نام خانوادگی : منجمی
گروه : مهندسی عمران، آب
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن : 53154112
پست الکترونیک : monajemi.parjang[at]fasau.ac.ir
رزومه


 
 
 
نام : سلیمان
نام خانوادگی : قوهستانی
گروه : عمران، سازه
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه: استادیار
تلفن : 53159282
پست الکترونیک :ghouhestani[at]fasau.ac.ir
رزومه
 
 
نام : حسام
نام خانوادگی : دهقانخلیلی
گروه : عمران، مکانیک خاک و پی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه: استادیار
تلفن : 53159283
پست الکترونیک : dehghankhalili[at]fasau.ac.ir
رزومه
 
 
نام : محمد مهدی
نام خانوادگی : محبی
گروه : عمران، مکانیک خاک و پی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه: استادیار
تلفن : 53159284
پست الکترونیک :mohebbi[at]fasau.ac.ir
رزومه

   
نام : علیرضا
نام خانوادگی : پورباقری
گروه : عمران، برنامه ریزی شهری
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رتبه: مربی
تلفن : 53154212
پست الکترونیک : pourbagheri.a[at]fasau.ac.ir
رزومه
  
 
 نام : مجتبی
 نام خانوادگی : اسلمی
 گروه : عمران، سازه
 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه: استادیار
 تلفن : 53152212
 پست الکترونیک :aslami[at]fasau.ac.ir
رزومه

 
مدیر گروه رشته عمران

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: موسوی فرد

گروه : مهندسی عمران، آب

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53159291

پست الکترونیک : mousavifard[at]fasau.ac.ir

رزومه


 
نام : علی
نام خانوادگی : پورکریمی
گروه : مهندسی عمران، محیط زیست
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن : 
پست الکترونیک : poorkarimi[at]fasau.ac.ir
رزومه