امروز 15 خرداد 1399

خانه

 

 

 

نام: سید محمد باقر

نام خانوادگی: هاشمی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن:  53158212

پست الکترونیک:hashemi[at]fasau.ac.ir

رزومه  و مشاهده  گوگل اسکولار


 

نام: کیانا

نام خانوادگی:  پورمحمدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53158232

پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

سمت: مدیر گروه صنایع غذایی

نام: الهه

نام خانوادگی:  عابدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53158233

پست الکترونیک: e.abedi[at]fasau.ac.ir

رزومه