امروز 16 فروردين 1399

 

 

نام : سید محمد باقر

نام خانوادگی : هاشمی

گروه : علوم و مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:  53158112

پست الکترونیک : hashemi[at]fasau.ac.ir