آزمایشگاه‌های علوم پایه

آزمایشگاههای گروه فیزیک:

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 3

آزمایشگاه فیزیک 4

فیزیک اپتیک

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1

 

منتشر شده در سه شنبه, 24 مرداد 1396 08:13