امروز 16 فروردين 1399

گروه نظارت و ارزیابی

   

نام : الهه

نام خانوادگی:  عابدی

گروه:  علوم و مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

پست الکترونیک :  e.abedi[at]fasau.ac.ir