امروز 08 اسفند 1399

گروه امور حقوقی

   

نام : نجمه

نام خانوادگی: زارع

گروه: کارشناس حقوق

 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

تلفن: 53151512 - 071 

پست الکترونیک :