امروز 17 فروردين 1399

 

 

 

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  53151322 - 071 

پست الکترونیک : khadem_h[at]fasau.ac.ir

رزومه